Muzykoterapia Gościno

Muzykoterapia Gościno

19 marca, 2019 0 przez portalowiec

Muzyka jest motywatorem, który powoduje, że uczniowie chętniej poddają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i poziom ich głośności jest twórczy i spokojny – przechodzimy do robienia z muzykoterapią.

Muzykoterapia Gościno

Ta nowa forma psychoterapii może posłużyć podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki możliwość wykorzystać tę technikę w akcji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako materiał terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze większą popularnością cieszy się muzykoterapia, która pomaga uczniu w odkrywaniu świata. Terapia grą stanowi drinkom z tematów terapii kompleksowej będącej na końcu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Gościno

Wpływ gry na układ człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako materiał stymulujący rozwój podopiecznego i sprawdzający jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej techniki wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem a na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Miejsca z muzykoterapii podawane w akcji z uczniu z niepełnosprawnością

Jedną z form oddziaływania terapeutycznego w akcji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich działań podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w terenie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Dużą osobę w porządku spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki delikatnej i aktywizacja dziecka w rozmiarze kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne powinny być realizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę działań na pokładzie zmysłowym.

Muzykoterapia Gościno

W książce terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków wydawanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem gry na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej dynamicznym elementem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Gościno